Tanzania

ORGANISATIONENS ARBETE

HOPE FOR CHILDREN

Hope for Children, Tanzania är en självständig organisation som innehar den operativa verksamheten.
Organisationen är en NGO, vilket betyder icke-statliga organisationer – non-governmental organisations). 

BAKGRUND

Idén till Hope For Chlidren (HFC) startade i en församling i en kyrka i Baraa, som ligger 8 km från Arusha centrum. Kyrkan hade sett problematiken med det ökade antalet gatubarn. Vid denna tidpunkt fanns det ungefär 1000 barn som levde på gatan i Arusha. Baraa-församlingen kontaktade paret Marie-Louise och Morgan Andersson som tillsammans med en konsult sammanställde en projektbeskrivning till PMU (Pingstmissionens utvecklingsarbete)  i Sverige. 
Morgan och Marie-Louise Andersson har varit verksamma i Tanzania sedan 1973. Marie-Louise som till sin profession är barnmorska har främst arbetat med barn- och mödravård och Morgan har byggt b la. skolor och startat trädplanteringsprojekt. Paret Anderson har sedan 1981 arbetat i Arusha regionen. De såg tidigt behovet, nöden hos ensamstående kvinnor och deras barn. Änkorna och de kvinnor som lämnats av deras män och samhället som inte tog ansvar. De såg även det stora behovet av att ge barnen skolutbildning och kunskaper om deras miljö för att stärka deras position i samhället samt att förbättra folkets allmänna hälsotillstånd genom tillgång till bättre vatten och kunskap om smittsamma sjukdomar, förbättra jordbruket och boskapsskötseln samt hjälp att skapa förutsättningar för en mer organiserad bosättning på landsbygden.

HFC (Hope for children) är en icke statlig organisation, en s.k. Non Government Organisation (NGO) som startades 2005 med bidrag från Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) och drivs idag med bidrag från privata gåvogivare och organisationer.

Hope for children uppstart historik

VERKSAMHETENS HUVUDMÅL


* Att ge utsatta barn och föräldralösa barn möjlighet till skolgång och förbättra rättigheter och deras möjligheter till en bra uppväxt. 
* Att minska antalet gatubarn i Arusha, speciellt flickor men pojkar skall inte exkluderas. 
* Att förbättra livet för änkor som har många barn och en stor försörjningsbörda, genom möjlighet till en inkomstgenererande aktivitet, exempelvis mjölkgetter. 
* Att öka medvetenheten om HIV/Aids i byarna genom att träna grupper som sedan i sin tur kan undervisa enskilda individer.
* Att träna grupper i miljökunskap såsom att ta vara på regnvatten, bygga vattenfilter och dassplattor som är flyttbara till sina ”pit” latriner. Dessa individer kan sedan i sin tur föra kunskaperna vidare i sina familjer och närliggande byar.

Målen går i linje med minst tre av FN:s fokusmål som beslutades på Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Handlingsprogrammen skall beröra ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter och behandlas på ett integrerat sätt. FN:s fem fokusområden är: 
* Vatten och sanitet 
* Hälsa 
* Jordbruk och livsmedelsförsörjning 
* Energi 
* Biologisk mångfald 

HFC drivs idag med fastanställd lokal personal bestående av 1 föreståndarinna, 3 husmödrar, 2 sysslomän på dagtid och 2 nattvakter. Personalen leds och anställs av den lokala styrelsen med säte i Arusha. Förutom ovan nämnd personal anlitas även lokala lärare för miljökurserna, samt till bokföring och revision.

KÄRNOMRÅDEN

FAMILJEHEMMET

Miljökurserna som hålls i byar runt om Arusha fungerar som ett sätt att både praktiskt och teoretisk utbilda personer i byarna. 
Vi utbildar i olika sätt att odla för att få mer skörd, bättre djurhållning, hur det är möjligt att ta tillvara på regnvatten via vattentankar samt visar hur man kan bygga enkla toaletter. Kurserna bygger på att kunskapen ska föras vidare till andra byar. 
Då HIV/Aids är ett samhällsproblem är det något vi valt att tala om i våra miljökurser.

MILJÖKURSER

HFC genomför miljökurser på landsbygden i byarna runtom Arusha stad. 
Kursen är både praktiskt och teoretisk och önskan är att minst hälften av deltagarna skall vara kvinnor. Detta är speciellt viktigt då det är kvinnorna i massajbyarna som har ansvar för husbyggen, sin närmiljö och för att hämta vatten. 
HFC utbildar i olika sätt att odla för att få en bättre skörd, bättre djurhållning, hur det är möjligt att ta tillvara på regnvatten via vattentankar samt visar hur man kan bygga enkla toaletter.
Man får också undervisning om hur man kan spara in på vedkonsumtion på olika sätt. Kursmedlemmarna får även information vilka raser av getter och kor som ger mest mjölk.
Då HIV/Aids är ett samhällsproblem behandlas även detta område. Kursdagarna börjar med en gemensam andaktsstund. Antal kursmedlemmar är minst 15 st.

Grunderna i miljökursen är: 
* Genomgång av grundläggande miljö- och djurvård 
* Hur bygger vi vår vattentank för att ta vara på regnvatten 
* Hur bygger vi ett effektivt vattenfilter för att få rent vatten 
* Hur bygger vi en dassplatta 
* Information om HIV/Aids

SKOLHJÄLP

Många barn har inte möjlighet att gå i skolan. Barnens föräldrar har inte den ekonomiska innebär att man får ansöka till HFC om stöd till skolavgifter, skolmat, skoluniformer och annat skolmaterial. Hitintills har HFC kunnat hjälpa ca. 40-50 barn varje år.

INKOMSTGENERERANDE AKTIVITETER

I samband med varje miljökurs görs en undersökning i byn för att utvärdera och försöka hitta de mest utsatta kvinnorna. Beroende på utfallet av undersökningen hittas en lämplig inkomstgenererande aktivitet som kan vara antingen mjölkgetter, uppfödning av får samt stöd till en liten affärsidé.

OMRÅDE OCH MILJÖ

Tanzanias befolkning lever främst på landsbygden och får sin utkomst av småskaligt jordbruk och boskapsskötsel. Hela Östafrika är övervägande mycket torrt och lider brist på lättillgängliga källor för vattenförsörjning. Arusha är en stad i nordöstra Tanzania, och är en av de största och viktigaste städerna i landet. Staden är administrativ huvudort för regionen Arusha, och den Östafrikanska gemenskapen har sitt huvudkvarter i staden. Bara några kilometer utanför Arusha stad ser man hur denna lummiga vegetation övergår till ett mera öppet och kalt landskap. Själva staden är belägen vid foten av Mount Meru, Tanzanias näst högsta berg och endast några mil öster om detta ligger Afrikas högsta berg, Kilimanjaro.

Tillsammans gör vi skillnad